St. Sebastian's Church, Kelamangalam

Place: Kelamangalam
Place Name: Kelamangalam
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Vaikathuparambil Thomas
Established Year: 1981
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Sebastian's Church, Pallippuram - 688 541
Pin: 688 541
Phone: 0478-2552246