St. Antony's Forane Church, Kizhakkambalam


Place: Kizhakkambalam
Place Name: Kizhakkambalam
Patron: St. Antony
Parish Vicar: Rev. Fr. Kattezhath Alex
Assistant Vicar1: Rev. Fr. Vattakkara James (Jomish)
Assistant Vicar2: Rev. Fr. Vattakkara James (Jomish)
Established Year: 1725
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Antony's Forane Church, Kizhakkambalam - 683 562
Pin: 683 562
Phone: 0484 - 2680330, 2680335
Catholic Families: 690
Catholic Population: 3105