St. Theresa of Avila Forane Church, Vallam


Place: Vallam
Place Name: Vallam
Patron: St. Theresa of Avila
Parish Vicar: Rev. Fr. Madassery Paul (Sr.)
Assistant Vicar1: Rev. Fr. Njavarakkattu Augustine (Jithin)
Assistant Vicar2: Rev. Fr. Kaliyankara Alan (Varghese)
Established Year: 1401
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Theresa of Avila Forane Church, Rayonpuram, Vallam - 683 543
Pin: 683 543
Phone: 0484 - 2522618
Catholic Families: 760
Catholic Population: 3200