St. Damien's Church, Eroor

Parish: Vyttila Hub
Place Name: Eroor
Patron: St. Damien
Parish Vicar: Rev. Fr. Padannakkal Davis(Ajil)
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Damien's Church, Poonithura - 682 038
Pin: 682 038
Phone: 0484-