St. Joseph's Church, Santhigiri (Nalukettu)

Place: Santhigiri (Nalukettu)
Place Name: Santhigiri (Nalukettu)
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Kodiyan Paul Raj
Established Year: 1973
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Joseph's Church Santhigiri, Nalukettu P.O. - 680 308
Pin: 680 308
Phone: 0480-2732822
Catholic Families: 298
Catholic Population: 1200