St Alphonsa Church, Manjaly

Place: Parur
Place Name: Parur
Parish Vicar: Rev. Fr. Vadakkumchery Joseph (Baiju)
Established Year: 2000
Address: Pro-Vicar St. Alphonsa Church Manjaly
Phone: 0484-2670665