St.Sebastian's Church, Santhipuram

Place: Santhipuram
Place Name: Santhipuram
Address: Marangoly P.O.
Pin: 686 612
Phone: 0482-663734