St. Joseph's Church, Josepuram

Parish: Josepuram
Place Name: Josepuram
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Kannampuzha Joseph(Reju)
Established Year: 1972
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Joseph's Church, Vappalassery - 683 572
Pin: 683 572
Phone: 0484-2453922
Catholic Families: 470
Catholic Population: 2370