St. Sebastian's Church, Anappara

Parish: Devagiri
Place Name: Anappara
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Manavalan Paul(K)
Established Year: 1968
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Sebastian's Church, Devagiri, Anappara - 683 581
Pin: 683 581
Phone: 0484-2694940
Catholic Families: 240
Catholic Population: 1200