St. Sebastian's Church, Vettilapara

Place: Ezhattumugham
Place Name: Ezhattumugham
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Parackal Antony (Subin)
Established Year: 1976
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Sebastian's Church, Ezhattumugham - 683 577
Pin: 683 577
Phone: 0484-2451195
Catholic Families: 101
Catholic Population: 465