St. Sebastian's Church, Vettilapara

Place: Ezhattumugham
Place Name: Ezhattumugham
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Thiruthanathil Peter (Baiju)
Established Year: 1976
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Sebastian's Church, Ezhattumugham - 683 577
Pin: 683 577
Phone: 0484-2451195
Catholic Families: 28
Catholic Population: 100