St. Joseph's Church, Kunnumpuram

Place: Kunnumpuram
Place Name: Kunnumpuram
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Mukalayil Abraham VC
Established Year: 1892
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Joseph's Church, Pattanakad - 688 531
Pin: 688 531
Phone: 0478-2592209
Web http://www.smcim.org/church/kunnumpuram
Catholic Families: 205
Catholic Population: 900