St. Joseph's Church, Muttathiparambu

Parish: Karikkad (Varanam)
Place Name: Muttathiparambu
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Thottakkara Hormis
Established Year: 1972
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Joseph's Church, Karikkad - 688 527
Pin: 688 527
Phone: 0478-2583627
Catholic Population: 400