Blessed Sacrament Church, Cardinal Nagar


Place: Cardinal Nagar
Place Name: Cardinal Nagar
Patron: Blessed Sacrament
Parish Vicar: Rev. Fr. Veliyil Antony (Riju)
Established Year: 1970
Address: Rev. Fr. Vicar, Blessed Sacrament Church, Cardinal Nagar, Kochi - 682 021
Pin: 682 021
Phone: 0484-2425365
Catholic Families: 170
Catholic Population: 500