St. Maximillian Kolbe Church, Padamugal


Place: Padamugal
Place Name: Padamugal
Patron: St. Maximillian Kolbe
Parish Vicar: Rev. Fr. Vattakkara James (Jomish)
Established Year: 1991
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Maximillian Kolbe Church, Kolbe Nagar, Kakkanad West - 682 030
Pin: 682 030
Phone: 0484-2421319
Catholic Families: 150
Catholic Population: 600