St. George Church, Chakkaraparambu

Place: Chakkaraparambu
Place Name: Chakkaraparambu
Patron: St. George
Parish Vicar: Rev. Fr. Parecattil Paul (Shiju Joseph)
Established Year: 1984
Address: Rev. Fr. Vicar, St. George Church, Thammanam - 682 032
Pin: 682 032
Phone: 0484-2534370
Catholic Families: 295
Catholic Population: 1180