Sacred Heart Church, Vaduthala

Place: Vaduthala
Place Name: Vaduthala
Patron: Sacred Heart
Parish Vicar: Rev. Fr. Madavana Davis
Established Year: 1983
Address: Rev. Fr. Vicar, Sacred Heart Church, Kochi - 682 023
Pin: 682 023
Phone: 0484-2351516