St. George Church, Kalady


Place: Kalady
Place Name: Kalady
Patron: St. George
Parish Vicar: Rev. Fr. Madavana Davis
Assistant Vicar1: Rev. Fr. Parackal Antony (Subin)
Assistant Vicar2: Rev. Fr. Kavumpuram Bijo CMI
Established Year: 1960
Address: Rev. Fr.Vicar, St. George Church, Kalady - 683 574
Pin: 683 574
Phone: 0484-2462605
Web http://www.smcim.org/church/kalady
Catholic Families: 650
Catholic Population: 3140