Sacred Heart Church, Vanibhathadam

Place: Vanibhathadam
Place Name: Vanibhathadam
Patron: Sacred Heart
Parish Vicar: Rev. Fr. Manavalan Varghese
Established Year: 1953
Address: Rev. Fr. Vicar, Sacred Heart church, Malayattoor - 683 587
Pin: 683 587
Phone: 0484-2468308