Infant Jesus Church, Karimughal

Place: Brahmapuram
Place Name: Brahmapuram
Patron: Infant Jesus
Parish Vicar: Rev. Fr. Manickathan Joseph (Tony)
Established Year: 1971
Address: Rev. Fr. Vicar, Infant Jesus Church, Brahmapuram - 682 303
Pin: 682 303
Phone: 0484-2720442
Catholic Families: 140
Catholic Population: 600