Sacred Heart Church, Kalambattupuram

Place: Kalambattupuram
Place Name: Kalambattupuram
Patron: Sacred Heart
Parish Vicar: Rev. Fr. Kannambilly Sanjo
Established Year: 1997
Address: Rev. Fr. Vicar, Sacred Heart Church, Neeleeswaram - 683 584
Pin: 683 584
Phone: 0484-2463949
Catholic Families: 261
Catholic Population: 1021