Infant Jesus of Prague Church, Brahmapuram

Parish: Pallimughal
Place Name: Brahmapuram
Patron: Infant Jesus of Prague
Parish Vicar: Rev. Fr. Kiliyelkudy Paul(Anil)(Sr.)
Established Year: 1967
Address: Rev. Fr. Vicar, Infant Jesus of Prague Church, Brahmapuram - 682 303
Pin: 682 303
Phone: 0484-2720442
Catholic Families: 180
Catholic Population: 730