St. Andrews Church, Periyarmugham

Place: Thottumugham
Place Name: Thottumugham
Patron: St. Andrews
Parish Vicar: Rev. Fr. Padayattil Sajo
Established Year: 1971
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Andrews Church, Thottumugham - 683 105
Pin: 683 105
Phone: 0484-2628440
Catholic Families: 230
Catholic Population: 900