St. Joseph's Church, Mampra


Place: Mampra
Place Name: Mampra
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Kariyil Thomas
Established Year: 1948
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Joseph's Church, Karukutty - 683 576
Pin: 683 576
Phone: 0484-2473407
Catholic Families: 670
Catholic Population: 3010