Fathima Matha Church, Pushpagiri


Place: Koovakkattukunnu
Place Name: Koovakkattukunnu
Patron: Fathima Matha
Parish Vicar: Rev. Fr. Kannampuzha Varghese (Santo)
Established Year: 1946
Address: Rev. Fr. Vicar, Fathima Matha Church, Koovakkattukunnu, Meloor - 680 311
Pin: 680 311
Phone: 0480-2739036
Catholic Families: 438
Catholic Population: 1974