St. Joseph's Church, Attapadam


Place: Khanna Nagar
Place Name: Khanna Nagar
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Edassery Jose
Established Year: 1991
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Joseph's Church, Attapadam Khanna Nagar Koratty - 680 309
Pin: 680 309
Phone: 0480-2732780
Catholic Families: 175
Catholic Population: 700