Bharatha Rani Church, Vathakkad

Place: Vathakkad
Place Name: Vathakkad
Patron: Bharatha Rani
Parish Vicar: Rev. Fr. Kannampilly Varghese (Baiju)
Established Year: 1965
Address: Rev. Fr. Vicar, Bharatha Rani Church, Manjapra - 683 586
Pin: 683 586
Phone: 0484-2694830
Catholic Families: 300
Catholic Population: 1350