St. Sebastian's Church, Pandupara

Place: Naduvattom
Place Name: Naduvattom
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Chenginiyadan Varghese
Established Year: 1976
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Sebastian's Church, Naduvattom, Via Kalady - 683 574
Pin: 683 574
Phone: 0484-2696696
Catholic Families: 90
Catholic Population: 425