St. Sebastian's Church, Manjapra

Parish: Plantation X Block
Place Name: Manjapra
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Roy Vadakara
Established Year: 1971
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Sebastian's Church, Kalady Plantation - 683 583
Pin: 683 583
Phone: 0484-2696728
Catholic Families: 42
Catholic Population: 154