St. Sebastian's Church, Sebipuram

Place: Sebipuram
Place Name: Sebipuram
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Cherpanath Shanly
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Sebastian's Church, Manjapra - 683 581
Pin: 683 581
Phone: 0484-2692345
Catholic Families: 350
Catholic Population: 1400