St. Thomas Church, Thattupara

Parish: Thattupara
Place Name: Thattupara
Patron: St. Thomas
Parish Vicar: Rev. Fr. Kaiprambadan Paul (Sr.)
Established Year: 1925
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Thomas Church, Manjapra - 683 581
Pin: 683 581
Phone: 0484-2690580