St. Joseph's Church, Udayapuram (Chathakulam)

Place: Naduvattom
Place Name: Naduvattom
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Mampilly Varghese (Sabu)
Established Year: 2008
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Joseph's Church, Naduvattom, Manjapra - 683 574
Pin: 683 574
Phone: 0484-2690368
Catholic Families: 78
Catholic Population: 320