St. John Baptist Church, Yordhanapuram

Place: Kalady
Place Name: Kalady
Patron: St. John Baptist
Parish Vicar: Rev. Fr. Palatty Varghese (M)(Jr.)
Established Year: 1962
Address: Rev. Fr. Vicar, St. John Baptist Church, Kalady - 683 574
Pin: 683 574
Phone: 0484-2464036
Catholic Families: 216
Catholic Population: 914