Fathima Matha Church, Cherukadapuram

Place: Cherukadapuram
Place Name: Cherukadapuram
Patron: Fathima Matha
Parish Vicar: Rev. Fr. Makkiyil Sabu ALCP/OSS
Established Year: 1962
Address: Rev. Fr. Vicar, Fathima Matha Church, N. Kuthiathode - 683 594
Pin: 683 594
Phone: 0484-2478354
Catholic Families: 180
Catholic Population: 740