St. Augustine's Church, Karippassery

Parish: Karippassery
Place Name: Karippassery
Patron: St. Augustine
Parish Vicar: Paramban Mathew CST
Established Year: 1970
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Augustine's Church, Vattapparambu - 683 579
Pin: 683 579
Phone: 0484-2473841
Catholic Families: 132
Catholic Population: 386