Sacred Heart Church, Valamangalam


Place: Valamangalam
Place Name: Valamangalam
Patron: Sacred Heart
Parish Vicar: Rev. Fr. Varikkattupadam Mathew (Vinil)
Established Year: 1925
Address: Rev. Fr. Vicar, Sacred Heart Church, Thuravoor South - 688 532
Pin: 688 532
Phone: 0478-2562369
Catholic Families: 269
Catholic Population: 1429