St. Mary's Church, Mariathrikkai

Place: Mariathrikkai
Place Name: Mariathrikkai
Patron: St. Mary
Parish Vicar: Rev. Fr. Parappuram Joseph
Established Year: 1974
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Mary's Church, Thaikkattussery - 688 528
Pin: 688 528
Phone: 0478-2532317