St. Joseph's Church, Panavally North

Parish: Panavally North
Place Name: Panavally North
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Vipin Kurishuthara CMI
Established Year: 1957
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Joseph's Church, Poochackal - 688 526
Pin: 688 526
Phone: 0478-2523853
Catholic Families: 132
Catholic Population: 520