St. Thomas Forane Church, Parur (Kottakkavu)


Place: Parur (Kottakkavu)
Place Name: Parur (Kottakkavu)
Patron: St. Thomas
Parish Vicar: Rev. Fr. Karedan Paul
Assistant Vicar1: Rev. Fr. Meembamthanathu Dibin (Stepen)
Assistant Vicar2: Rev. Fr. Cherikathadam Jacob
Established Year: 52
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Thomas Forane Church, North Parur - 683 513
Pin: 683 513
Phone: 0484-2442347
Catholic Families: 750
Catholic Population: 3000