Velankannimatha Church, Kedamangalam

Place: Kedamangalam
Place Name: Kedamangalam
Patron: Velankannimatha
Parish Vicar: Rev. Fr. Perumayan Antony
Established Year: 1986
Address: Rev. Fr. Vicar, Velankannimatha Church, North Parur - 683 513
Pin: 683 513
Phone: 0484-2442347
Catholic Families: 160
Catholic Population: 650