Immaculate Heart Church, Nayarambalam

Place: Nayarambalam
Place Name: Nayarambalam
Patron: Immaculate Heart
Parish Vicar: Rev. Fr. Kavalipadan Francis
Established Year: 1956
Address: Rev. Fr. Vicar, Immaculate Heart Church, Nayarambalam - 682 505
Pin: 682 505
Phone: 0484-2493458