St. Gianna's Church, Maradu

Place: Maradu
Place Name: Maradu
Patron: St. Gianna
Parish Vicar: Rev. Fr. Padickaparambil Varghese (Savy)
Established Year: 2007
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Gianna's Church, Kundannoor, Kochi - 682 304
Pin: 682 304
Phone: 9387074604
Catholic Families: 385
Catholic Population: 1399