St. Sebastian's Church, Prasadagiri

Place: Prasadagiri
Place Name: Prasadagiri
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Palathinkal Martin (Jerin)
Established Year: 1979
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Sebastian's Church, Vadakara - 686 605
Pin: 686 605
Phone: 04829-239220
Catholic Families: 179
Catholic Population: 750