St. Francis Xavier Church, Kothavara


Place: Kothavara
Place Name: Kothavara
Patron: St. Francis Xavier
Parish Vicar: Rev. Fr. Konuparamban Sebastian (Shijo)
Established Year: 1870
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Francis Xavier Church, Kothavara - 686 607
Pin: 686 607
Phone: 04829-275733
Web http://www.smcim.org/church/kothavara
Catholic Families: 240
Catholic Population: 1200