St. George Church, Thalayolaparambu


Parish: Thalayolaparambu
Place Name: Thalayolaparambu
Patron: St. George
Parish Vicar: Rev. Fr. Puthuva John
Assistant Vicar1: Rev. Fr. Maliyekkal Tony (Antony)
Established Year: 1815
Address: Rev. Fr. Vicar, St. George Church, Thalayolaparambu - 686 605
Pin: 686 605
Phone: 04829-236172
Web http://www.smcim.org/church/thalayolaparambu
Catholic Families: 1100
Catholic Population: 5200