St. George Church, Thalayolaparambu


Place: Thalayolaparambu
Place Name: Thalayolaparambu
Patron: St. George
Parish Vicar: Rev. Fr. Cheraparambil Varghese Paul
Assistant Vicar1: Rev. Fr. Pozholiparambil Jacob (Jeff)
Assistant Vicar2: Rev. Fr. Pozholiparambil Jacob (Jeff)
Established Year: 1815
Address: Rev. Fr. Vicar, St. George Church, Thalayolaparambu - 686 605
Pin: 686 605
Phone: 04829-236172
Web http://www.thalayolaparambuchurch.com/
Catholic Families: 1100
Catholic Population: 5200