Christuraj Church, Vaikom Town

Place: Vaikom Town
Place Name: Vaikom Town
Parish Vicar: Rev. Fr. Nazhiyampara Sebastian
Established Year: 1960
Address: Rev. Fr. Vicar, Christ the King Church, Vaikom - 686 141
Pin: 686 141
Phone: 04829-23225, 233841