St. Sebastian's Church, Karikode


Parish: Karikode
Place Name: Karikode
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Parecattil Thomas
Established Year: 1999
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Sebastian's Church, Okkal - 683 550
Pin: 683 550
Phone: 0484-2522618